Videlo | Rat na nebu
162
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-162,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Rat na nebu

Rat na nebu
Nebo? Nebo deluje kao poslednje mesto za ratovanje. Biblija nam kaže: „I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli Njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njeni. I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu” (Otkrivenje 12,7.8). Kako je ovaj rat započeo i oko čega se vodio? Odgovor na ova pitanja otkriva razlog za nemir koji muči planetu Zemlju kao i ljudsko srce.
Prorok Jezekilj daje uvid u ovaj prvi rat i sotoninu pobunu protiv Boga. Lucifer, opisan kao „heruvim, pomazan da zaklanja”, bio je „savršen” od dana kada je stvoren „dokle se ne nađe bezakonje” na njemu (Jezekilj 28,14.15). Ovaj položaj heruvima zaklanjača (ili anđela) otkriva mnogo o Luciferovoj pobuni. U Starom zavetu, Bog je dao Izrailju minijaturni model Njegove prestone dvorane na nebu koja se zove svetinja (videti 2.Mojsijeva 25,8). Pavle piše da je ova svetinja bila uzor ili nacrt nebeske svetinje (Jevrejima 8,5). Unutra, u naročitoj prostoriji koja se zove Svetinja nad svetinjama, nalazio se Kovčeg zaveta koji je sadržavao Deset zapovesti. Na vrhu ovog kovčega bilo je „sedište milosti”, a sa obe strane sedišta milosti nalazio se heruvim koji je zaklanjao sedišta milosti i kovčeg (videti 2.Mojsijevu 25,16-22; 1.O carevima 8,7).
Ovi tekstovi pokazuju da je Božji presto sedište i temelj milosti i Njegovim carstvom upravlja Njegov zakon. Lucifer, koji je nekada bio heruvim zaklanjač, bio je odgovoran za uzdizanje i zaštitu ili „zaklanjanje” ovog zakona. Ipak, pobuna je počela zato što se u njemu našlo „bezakonje” ili greh. Šta je greh? „Greh je bezakonje” (1.Jovanova 3,4). Lucifer, koji je trebalo da brani Božji zakon, sam temelj vladavine na nebu, pobunio se protiv njega. Kao rezultat, na nebu je nastao rat.
Šta je bio Luciferov argument protiv zakona? Zapazite još jedan snažan uvid u ovaj sukob koji iznosi prorok Isaija: „Kako pade s neba, zvezdo danice, kćeri zorina? A govorio si u srcu svom: Izaći ću na nebo, više zvezda Božjih podignuću presto svoj… izjednačiću se s Višnjim” (Isaija 14,12-14). Lucifer je izneo argument da bi on mogao da bude „kao Bog”, to jest, u pravednosti, bez potrebe za poslušnošću Božjem zakonu. On je mislio da sam može da odlučuje šta je dobro, a šta je pogrešno. Drugim rečima, Luciferova pobuna bila je zasnovana na samopravednosti. On je tvrdio da je zakon restriktivan i da slobodnim, inteligentnim anđelima nije potrebna takva vladavina. Ovaj argument prevario je veliki broj anđela. Kao posledica, ovi anđeli i Lucifer izbačeni su sa neba, zajedno sa njihovim tvrdnjama protiv zakona.

Rat u ljudskom srcu
Ovaj uvid nam pomaže da bolje razumemo zašto zemlja i ljudsko srce toliko često doživljavaju nemir. Sotona danas mrzi Božji zakon, koji je temelj Božje vladavine. Bog traži podanike za svoje carstvo ali oni moraju da budu voljni da se pokore zakonu Neba. Isto važi za bilo koju vladu.

Kada je sotona pristupio Adamu i Evi u vrtu, on ih je iskušao istom prevarom – možete da budete „kao bogovi”, bez poslušnosti Njemu (1.Mojsijeva 3,1-4). Ista prevara koja je dovela do pada anđela na nebu dovela je do pada Adama i Eve u vrtu. Baš kao što su anđeli izbačeni sa neba, tako su Adam i Eva uklonjeni iz Edemskog vrta. „I izagnav čoveka postavi pred vrtom edemskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života” (1.Mojsijeva 3,24). Sotona je iskvario um Adama i Eve. Oni su sada imali telesni um za koji je Pavle pisao da je smrt. „Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijem niti može” (Rimljanima 8,6.7).
Ali Bog nije ostavio čoveka da umre. On je poslao svog Sina na svet. Čovek će dobiti drugu priliku. Da bi ušao u nebesko carstvo, čovek se mora opet pokoriti njegovim zakonima. Pavle piše: „A svedoči nam i Duh Sveti; jer kao što je napred kazano: Ovo je zavet koji ću načiniti s njima posle onih dana, govori Gospod: Daću zakone svoje u srca njihova, i u mislima njihovim napisaću ih”, zatim On dodaje: „I grehe njihove i bezakonja njihova neću više spominjati” (Jevrejima 10,15-17). Sav nemir na zemlji i u ljudskom srcu je rezultat verovanja u sotoninu laž da čovek ne mora biti poslušan Božjem zakonu ili da može biti pravedan bez Božjeg uticaja. Sotona je otišao toliko daleko da je ovu laž zamaskirao u izgled pobožnosti: oni koji su hrišćani samo po rečima uče da je Božji zakon zastareo, da milost nekako poništava potrebu za poslušnošću Božjim zapovestima. Jovan nas upozorava na ovu prevaru samopravednosti kada piše: „I po tom razumemo da Ga poznasmo, ako zapovesti Njegove držimo. Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema” (1.Jovanova 2,3.4).

Rat na Zemlji
Sotona je ljut na one koji ne nasedaju na ovu prevaru. On odlazi „da se pobije sa ostalim semenom njenim, koje drži zapovesti Božije i ima svedočanstvo Isusa Hrista” (Otkrivenje 12,17). Biblija otkriva kako će sotona raditi da prevari ljude u vezi sa Božjim zakonom. Prorok Danilo zapisao je sotonin pokušaj da promeni zakon (Danilo 7,25). Zašto? Zato što sotona zna da neposlušnost jednoj zapovesti znači kršenje i svih ostalih (Jakov 2,10-12).
Zaista, sotona je lukavo promenio jednu od Deset zapovesti i vrlo malo ljudi to shvata. On je učinio to upravo unutar crkve. Ohrabrujemo vas da sa molitvom čitate Deset zapovesti kao što su zabeležene u 2. Mojsijevoj 20 i da otkrijete koja zapovest je zamenjena ljudskom tradicijom. Ako sotona može navesti hrišćane da zanemare bilo koju od Božjih zapovesti, onda ih on uspešno navodi da se priklone njegovim sopstvenim izjavama protiv zakona.
Pred kraj ovog sveta jedna mala grupa ljudi odupreće se đavolskoj prevari i dokazati da su odani nebeskom carstvu. Oni neće izvrtati Božji zakon. Prvi rat koji se ikada vodio bio je oko Božjeg zakona. Poslednji rat na ovoj zemlji vodiće se oko istog. Jovan piše o ovoj pobedničkoj grupi: „Blago onome koji tvori zapovesti Njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad” (Otkrivenje 22,14).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.